Regulamin Sklepu Lulli

 

 1. § Postanowienia wstępne

  1. Sklep internetowy Lulli, dostępny pod adresem internetowym lulli.pl, prowadzony jest przez AMI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z główną siedzibą w Gilowicach przy ul. Wiejskiej 9, kod pocztowy 43-227 (Polska), wpisaną do Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), NIP 6381847505, REGON 520993719. Sklep internetowy Lulli prowadzi sprzedaż artykułów dziecięcych, akcesoriów dla mam oraz produktów ekologicznych.

  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego Lulli pod adresem lulli.pl, zwanym dalej Sklepem oraz określa zasady dokonywania rejestracji, korzystania z konta Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  3. Dostęp do Regulaminu może uzyskać każda osoba w dowolnym momencie, znajdując go pod adresem internetowym Sklepu - https://lulli.pl/regulamin-zakupow - w zakładce Regulamin Sklepu Lulli. Regulamin można pobrać, zapisać na dowolnym nośniku i sporządzić jego wydruk.

  4. Regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży.

  5. Użytkownik Sklepu zobowiązany jest do przeczytania oraz zaakceptowania Regulaminu. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

  6. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w chwili dokonania zapłaty przez Klienta.

  7. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Użytkownik minimalnych wymagań technicznych, opisanych w § 4 Wymagania techniczne.

    

 2. § Definicje

  1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego lulli.pl.

  2. Sklep - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.lulli.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia.

  3. Sprzedawca - Usługodawca, jak również przedsiębiorca AMI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, korzystający ze Sklepu Internetowego lulli.pl w celu zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży.

  4. Usługodawca – osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AMI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), NIP 6381847505, REGON 520993719.

  5. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu.

  6. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

  7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi, usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

  8. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży.

  9. Produkt – Towar lub inna usługa (newsletter, prowadzenie Konta w Sklepie, zamieszczanie Treści w Sklepie) dostępna w Sklepie będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

  10. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  11. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towarów/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

  12. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

  13. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym lub - jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą klauzul - usługa dostarczania Użytkownikowi Newsletter.

  14. Treść - komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Sklepie Internetowym.

  15. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

  16. Konto - zbiór informacji Użytkownika w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy. Są w nim gromadzone dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie i zawieranych Umów Sprzedaży.

  17. Gość – Kupujący nieposiadający Konta w Sklepie.

  18. Formularz rejestracji - udostępniana na stronie Sklepu przez Sprzedawcę dla Użytkownika elektroniczna procedura rejestracji Konta w Sklepie.

  19. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę do Kupującego na podany przez niego adres e-mail w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia na wybrany Produkt. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do stosownej treści Regulaminu.

 

 1. § Kontakt ze Sklepem

  1. Adres Sprzedawcy: główna siedziba firmy: 43-227 Gilowice, ul. Wiejska 9 (Polska), druga siedziba: Pszczyna, ul. Plac Targowy 12, 43-200

  2. Adres e-mail właścicielki: amelia@lulli.pl

   adres e-mail sklepu: hello@lulli.pl

  3. Numer telefonu właścicielki: 502-289-562,

   numery telefonu do firmy: 690-455-680, 690-360-170

  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 22 1050 1399 1000 0090 8151 3914

  5. Formularz kontaktowy: https://lulli.pl/pl/contact.

  6. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie, a także przez aplikację Messenger za pośrednictwem portalu Facebook.

  7. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

    

 2. § Wymagania techniczne 

  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

   • Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer itp..

   • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

   • Włączona obsługa plików cookies.

   • Dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.

  2. Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Użytkownika ze Sklepu w celu:

   • Utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać adresu e-mail i hasła.

   • Dostosowania i optymalizacji Sklepu do potrzeb Użytkowników.

   • Zapisu oddanych głosów w ankiecie.

   • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.

  3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

    

 3. § Korzystanie ze Sklepu 

  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późn. zm.) oraz podanie następujących danych:

   • Adres e-mail oraz utworzenie hasła składającego się min. z 6 znaków.

   • Imię i nazwisko.

   • Numer telefonu.

   • Dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu).

   • Nazwa firmy i numer NIP (w przypadku rejestracji jako firma).

  2. Po wypełnieniu Formularza rejestracji na podany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca rejestrację konta. W celu zakończenia procesu rejestracji oraz aktywacji Konta należy otworzyć załączony link.

  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

  4. Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły „Gość”, zgodnie z pkt. 5.7 oraz 5.8, jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.

  5. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Kontakt ze Sklepem.

  6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

  7. Użytkownik nie musi zakładać konta w celu złożenia zamówienia. Może skorzystać z formuły Gość.

  8. Formuła Gość (zakupy bez rejestracji) umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia bez zakładania Konta w Sklepie. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące:

   • Adres e-mail.

   • Imię i nazwisko.

   • Numer telefonu.

   • Dane adresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy oraz miasto).

   • Nazwa firmy oraz numer NIP (w przypadku dokonywania zamówienia jako firma).

   • Użytkownik dokonujący Zamówienia jako Gość zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówień (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów]).

  9. Sprzedawca w ramach prowadzenia Sklepu świadczy Użytkownikom usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług elektronicznych:

   • Funkcjonalności serwisu Sklepu, które służą do obliczenia ceny za towar czy też kosztów wysyłki.

   • Możliwość rejestracji i założenia konta klienta w Sklepie, a także dalsze utrzymywanie Konta w Sklepie.

   • Wysyłanie newslettera.

   • Możliwość zamieszczania Treści w Sklepie.

  10. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu Newslettera drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

  11. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne.

  12. Usługa Newslettera świadczona jest na czas nieokreślony. Zapisujący się ma możliwość wypisania swojego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera przez wysłanie takiego żądania drogą mailową na adres Sprzedawcy podany w 3 § Regulaminu.

    

 4. § Zamówienia 

  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników w przypadku konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii.

  2. Składanie zamówień przez Użytkownika na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami 5.1 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta (formuła Gość).

  3. Użytkownik nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo. Zobowiązany jest on podać niezbędne dane pozwalające na jego weryfikację.

  4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

  5. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę internetową lulli.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  6. Sklep internetowy ma obowiązek zrealizowania zamówienia w terminie maksymalnie trzydziestu (30) dni, począwszy od następnego dnia po złożeniu zamówienia przez kupującego. Strony mogą ustalić inny czas, ale kupujący musi wyrazić zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia. Najczęściej oczekiwanie wydłuża się, gdy produkt jest specjalnie sprowadzany bądź wykonywany na zamówienie.

  7. Czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze w przypadku towarów dostępnych od ręki w magazynie.

  8. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny na uszycie i spakowanie towaru przez Sklep. Czas potrzebny na dostarczenie zamówienia przez firmę kurierską liczony jest osobno.

  9. Towary dostępne na zamówienie, które szyte są specjalnie dla Kupującego realizowane są do 15 dni roboczych. Przy zmianach statusów Kupujący dostaje specjalne powiadomienia na podany adres e-mail.

  10. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania i opłacenia, aż do wyczerpania zapasów.

  11. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, Klient będzie o tym niezwłocznie poinformowany. Istnieje możliwość, iż niektóre artykuły prezentowane w Sklepie mogą być już wyprzedane.

  12. Jeśli Klient złożył Zamówienie, którego Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować, ponieważ Produkt został już wyprzedany, a Klient dokonał już zapłaty, zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail oraz otrzyma zwrot pieniędzy w terminie do trzydziestu (30) dni.

  13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełniony Formularz Zamówienia, w wyniku, którego przesyłka nie dotarła do Użytkownika.

  14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Firmę Kurierską.

  15. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura czynności zwolnionej z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie podmiotowe) ustawy o VAT.

  16. Klient kupując produkty z wełny recyklingowej akceptuje informacje, iż materiał nie jest produktem nowym. Sprzedawca gwarantuje, iż materiał zostaje odkażony oraz sprawdzony. Sklep nie odpowiada za wady, które wynikają z szybszego zużywania się materiału.

    

 5. § Oferowane metody dostawy oraz płatności 

  1. Sprzedawca oferuje następujące metody dostawy Zamówienia na terytorium Polski:

   • Odbiór osobisty.

   • Paczkomaty 24/7.

   • Kurier Inpost.

  2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

  3. Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności za Zamówienie z dostawą na terytorium Polski:

   • Płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego.

   • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. W przypadku tego sposobu płatności naliczany jest dodatkowy koszt zamówienia w wysokości 5 zł.

   • Przelew bankowy na konto Sprzedawcy:

    AMI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    43-227 Gilowice, ul Wiejska 9

    Nr konta: 22 1050 1399 1000 0090 8151 3914

    Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu. W tytule przelewu Użytkownik zobowiązany jest do podania numeru zamówienia.

   • Płatność za pośrednictwem systemu PayU (szybki przelew, BLIK, karta).

   • Płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.

  4. W przypadku realizacji Zamówienia poza granicami Polski Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności:

   • Płatność za pośrednictwem systemu PayU (szybki przelew, BLIK, karta).

   • Płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.

   • Przelew bankowy na konto Sprzedawcy:

    Konto PLN
    AMI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    43-227 Gilowice, ul Wiejska 9
    Nr konta: 22 1050 1399 1000 0090 8151 3914

    Konto EUR
    AMI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    IBAN PL97 1050 1399 1000 0090 8151 3922
    BIC INGBPLPW

  5. Zamówienie z dostawą poza granicami Polski (na terenie Europy) realizowane jest tylko za pośrednictwem kuriera. Koszt dostawy zamówienia za granicę to około 70 zł. Sklep nie realizuje dostaw za granicę za pośrednictwem poczty.

  6. Sklep oferuje możliwość wysłania zamówienia poza granice Europy, jednak koszt dostawy zamówienia w takim przypadku uzależniony jest od wagi i wielkości przesyłki, a cały proces ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

  7. W przypadku zakupu zestawu Roar&Lulli - chusta+pieluszka  przesyłka na terenie Polski wynosi 15 zł, na terenie Unii Europejskiej koszt przesyłki wynosi 15 euro, poza Europę koszt przesyłki wynosi 18 euro.

  8. Aktualnie dostępne sposoby płatności w Sklepie dostępne są pod adresem https://lulli.pl/formy-platnosci.

  9. Ceny przesyłek oraz przybliżony czas dostarczenia określone są pod adresem https://lulli.pl/koszt-dostawy.

  10. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: „płatność za pobraniem” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez firmę kurierską. Przywrócenie formy dokonania zapłaty „płatność za pobraniem” dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia po dokonaniu zapłaty przelewem bankowym.

 6. § Wykonanie umowy sprzedaży 

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

  2. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia. Niniejsze postanowienie ma odpowiednie zastosowanie do umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

  3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Użytkownika, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży nabiera mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia.

  4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży oraz umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.

  5. W przypadku wyboru przez Klienta:

   • Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że strony umowy ustaliły inaczej. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

   • Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

   • Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

  6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępów 8.6.1 oraz 8.6.2), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

   • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

   • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

  7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

   • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

  8. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży przez Kupującego Produkt pozostaje własnością Sklepu.

    

 7. § Prawo odstąpienia od umowy 

  1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem umów określonych w art. 38. Prawa konsumenckiego oraz z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

  2. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  3. Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 9.2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

  4. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.

  5. Konsument może w terminie czternastu (14) dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  6. Bieg terminu określonego w ustępie 9.5 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

  7. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ustępie 9.5 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

  8. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

  9. Skutki odstąpienia od umowy:

   • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

   • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

   • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

   • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 3 Kontakt ze Sklepem niezwłocznie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 (czternaście) dni.

   • Sklep nie zwraca kosztów związanych z wysyłką zwracanego Towaru (np. koszty opakowania, opłata pocztową za odesłanie przesyłki).

   • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

   • Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

   • O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

   • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

   • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

   • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

   • W których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu – np. zdjęto folię ochronną z fabrycznie nowej gry komputerowej.

   • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

  11. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego Towar. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Konsument powinien zwrócić Towar Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać na adres siedziby Sprzedawcy.

  12. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:

   • Skorzystać z formularza zwrotu (do pobrania w formie pliku PDF) dostępnego na stronie Sklepu w zakładce Reklamacje i zwroty: https://lulli.pl/reklamacje-i-zwroty. Wypełniony formularz należy wysłać na adres Sprzedawcy lub wykonać jego skan (wystarczające będzie także wyraźne zdjęcie) i wysłać go na adres e-mali Sprzedawcy. Adresy Sprzedawcy podane są w § 3 Regulaminu.

   • Skorzystać z załącznika nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

  13. Jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane drogą elektroniczną, Sprzedawca wyśle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania, w postaci stosownej wiadomości e-mail.

  14. Szczegółowe informacje o postępowaniu w przypadku odstąpienia od umowy znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Reklamacje i zwroty, dostępnej pod adresem: https://lulli.pl/reklamacje-i-zwroty

    

 8. § Reklamacja 

  1. Sklep nie udziela gwarancji na zakupione Produkty. Trybem składania reklamacji w naszym Sklepie jest rękojmia.

  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

  4. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  5. Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 10.3 wniosku reklamacyjnego. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

  6. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

  7. Konsument musi złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

  8. Przed wysłaniem Produktu do reklamacji prosimy o kontakt z obsługą naszego Sklepu w celu ustalenia szczegółów reklamacji.

  9. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 Regulaminu adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu w zakładce Reklamacje i zwroty: https://lulli.pl/reklamacje-i-zwroty.

  10. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.

  11. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

  12. Okres w jakim Sprzedawca musi udzielić Konsumentowi odpowiedzi na reklamacje wynosi 14 dni. Liczy się go jako dni kalendarzowe, a więc liczonych kolejno po sobie. Dotyczy on jednak tylko przypadków żądania naprawy albo wymiany towaru niezgodnego z umową. Termin ten nie mam zastosowania w przypadku żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

  13. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

  14. Sprzedawca musi wymienić Towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie (nie ma tu określonego terminu) i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Jeśli tego nie czyni, Konsument może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Konsument może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny.

  15. Składając reklamację z tytułu rękojmi Konsument może zażądać:

   - Naprawy towaru.

   - Wymiany towaru na nowy.

   - Obniżenia ceny.

   - Odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

   - Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

  16. Jeśli Konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Konsumenta:

   - byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego Towaru.

   - w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

  17. Konsument może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny. Żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).

  18. W sytuacji, gdy Sprzedawca niezwłocznie usunie wskazaną wadę lub wymieni wadliwy Towar, wówczas Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

  19. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a Sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

  20. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

  21. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego Towaru, Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami. W takim przypadku Konsument zostanie odpowiednio powiadomiony.

  22. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:

   - Konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. Towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę.

   - Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument.

   - Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 556¹ wada fizyczna rzeczy § 2 Kodeksu Cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

   - Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

  23. Sprzedawca nie ma prawa odmówić Konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez Konsumenta w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru. Niezależnie od tego czy chodzi o tę samą, czy też inną wadę lub usterkę.

  24. Paragon fiskalny nie jest konieczny do zareklamowania produktu. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego.

  25. Producent nie ocenia uszkodzonego towaru przez kontakt e-mailowy.

  26. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z indywidualnych ustawieniami monitora danego Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

  27. Szczegółowe informacje o postępowaniu reklamacyjnym znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Reklamacje i zwroty, dostępnej pod adresem: https://lulli.pl/reklamacje-i-zwroty

 

11 § Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  - Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  - Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  - Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 3. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

12 § Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, czyli AMI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z główną siedzibą w 43-227 Gilowice, ul. Wiejska 9 (Polska), druga siedziba Pszczyna, ul. Plac Targowy 12, 43-200

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, takie jak:

  • Imię i nazwisko.

  • Dane adresowe, w tym: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu.

  • Adres e-mail.

  • Numer telefonu.

  • Nazwa firmy i numer NIP.

  • Informacje dot. zalogowanej sesji.

 4. Wszystkie dane osobowe Użytkowników przekazane administratorowi będą chronione przez Sklep zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Kupujący oraz Użytkownik mają prawo do:

  • Uzyskania informacji czy jej dane osobowe znajdują się w zbiorze danych prowadzonych przez administratora danych osobowych.

  • Uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących administratora danych osobowych – nazwa firmy, adres siedziby.

  • Uzyskania informacji o celu, zakresie oraz sposobie przetwarzania danych.

  • Uzyskania informacji, od kiedy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane przez administratora danych osobowych.

  • Uzyskania informacji o źródle, z którego administrator danych osobowych pozyskał dane.

  • Uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych innym podmiotom oraz informacji o tych podmiotach.

  • Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 6. W celu realizacji swoich uprawnień skontaktuj się z administratorem bezpośrednio przez adresy wskazane w 3 § Regulaminu.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 8. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług.

 9. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych oraz wykorzystania plików cookies znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Polityka prywatności pod adresem: https://lulli.pl/polityka-prywatnosci.

 

13 § Treści 

 1. Każdy Użytkownik, może zamieszczać na stronie Sklepu Treści o wybranym Produkcie, w tym:

  • Opinie (po podaniu swojego Imienia lub Pseudonimu).

  • Komentarze (za pośrednictwem wtyczki Facebook, z wykorzystaniem konta Facebook Użytkownika).

 2. Jeżeli Treści zamieszczone przez Użytkownika w Sklepie Internetowym stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zmianami), Użytkownik dobrowolnie zamieszczając Treści w Sklepie Internetowym z chwilą ich ustalenia (także w postaci niedokończonej) udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Usługodawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Sklepie Internetowym, jak również w innych wydawnictwach Usługodawcy. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy o świadczenie Usług, w szczególności do pól eksploatacji określonych w art. 50 powołanej wyżej ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych:

  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

  • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

  • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sklep Internetowy nie stanowi forum udostępnianego powszechnie w celu publikacji dowolnych treści, lecz służy wymianie rzeczowych i zgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami informacji (w tym opinii, uwag i ocen) dotyczących Usług lub Produktów. W związku z powyższym - korzystając ze Sklepu Internetowego poprzez zamieszczanie Treści - Użytkownik godzi się na ograniczenie swobody jego wypowiedzi na tym forum oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Treści których zamieszczanie jest dozwolone:

  • Mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47, poz. 211 z ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171,poz. 1206 ze zmianami).

  • Nie naruszają praw autorskich osób trzecich, w szczególności nie stanowią plagiatu innych utworów, a Użytkownik musi być ich jedynym autorem.

  • Nie zawierają adresów e-mailowych, adresów do stron internetowych, numerów komunikatorów, cen produktów itp..

  • Nie zawierają słów wulgarnych.

  • Nie mają charakteru obraźliwego lub stanowiącego groźbę.

  • Nie naruszają dóbr osobistych osób fizycznych, ani prawnych, ani też dobrych obyczajów.

  • Nie stoją w sprzeczności z interesem Usługodawcy lub Sprzedającego, w szczególności nie zawierają odniesień do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Usługodawcy lub Sprzedającego.

  • Nie stoją w sprzeczności z Regulaminem, Polityką Prywatności lub nie zawierają innych treści zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa.

  • Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności przez zamieszczone Treści.

  • Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Treści Użytkownik powinien zgłaszać Sprzedawcy na adresy wskazane w 3 § Regulaminu.

  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania Treści w przypadku ich niezgodności z Regulaminem, Polityką Prywatności lub przepisami prawa albo dobrymi obyczajami oraz blokowania możliwości publikacji Treści osobom naruszającym w sposób notoryczny postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności w skutek otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania od zainteresowanych osób wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonej Treści. Usługodawca może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników - autorów Treści sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 
14 § Własność intelektualna
 

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 2. Zabrania się publikowania oraz przesyłania jakichkolwiek korespondencji z przedstawicielami Sklepu (screeny oraz kopiowania treści wiadomości) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

15 § Postawienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia

 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Użytkownika drogą mailową.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Złożenie zamówienia w e-Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

 6. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

 7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 8. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl